Verkoopsvoorwaarden

 

Beste Klant,

Indien u hebt gekozen voor levering dan is het extra belangrijk om goed volgende 2 artikels te lezen : 

 

* Artikel 6: Levering en uitvoering van de Overeenkomst, dit i.f.v. transportmiddel / toegangelijkheid / ...

* Artikel 7: Leeggoed (ruiling), zodoende u goed weet hoe en wanneer wel/niet leeggoed kan/moet geruild worden.

 

Artikel 1: Definities

 • Nirolux: NV Nirolux met zetel te 8020 Oostkamp, Lodistraat 108 (KBO: 0476.770.143) en handel drijvende onder de benaming Agrodieren (Tel.: +32 50 84 12 00, e-mailadres: info@agrodieren.be en website www.agrodieren.be) en Tools&Co  (Tel.: +32 50 84 12 00, e-mailadres: info@toolsandco.be en website: www.toolsandco.be).
 • Aanbod: het aanbieden van goederen door Nirolux. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.
 • Klant: elke natuurlijke persoon of onderneming die aan Nirolux vraagt om bepaalde goederen te leveren.
 • Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Nirolux en de Klant voor het leveren van bepaalde goederen. De overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Algemene bepalingen 

De website van Nirolux biedt haar Klant de mogelijkheid om de goederen uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Nirolux en op alle Overeenkomsten uitgaand van Nirolux en worden aan de Klant ter beschikking gesteld voor het sluiten van de Overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de website van Nirolux. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Nirolux moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, stemt hij in met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Eventuele andere of bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Nirolux werden aanvaard. 

 

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, tenzij anders vermeld.

Alle leverings-, reservatie- of administratieve kosten zijn voor rekening van de Klant.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Alle (bijkomende) onkosten die veroorzaakt worden door een wijziging van de bestelling door de Klant aangevraagd na de bestelling, vallen ten laste van de Klant.

 

Artikel 4: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Nirolux niet. Nirolux is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Nirolux is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt Nirolux de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst.

 De verbintenis tot levering van Nirolux wordt opgeschort in geval van overmacht. Volgende gevallen worden onder meer beschouwd als overmacht: productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, epidemie,…

 Het Aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Nirolux. Nirolux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een goed. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

 

Artikel 5: Aankopen

 Wanneer de Klant goederen bestelt (op de website) van Nirolux, sluit hij een Overeenkomst met Nirolux. De Overeenkomst met Nirolux wordt gesloten in de Nederlandse of Franse taal.

Om een goed via de webwinkel te bestellen, moet de Klant het goed toevoegen aan de winkelmand. In de winkelmand zal de Klant vervolgens moeten kiezen of de bestelling wordt afgehaald dan wel wordt geleverd. Daarna kan de volledige prijs (inclusief eventuele transportkosten) verkregen worden. Vervolgens moet de Klant deze algemene voorwaarden, die tijdens de bestelprocedure steeds te raadplegen zijn, aanvaarden. Nadat de Klant op “Volgende stap” heeft geklikt, zal de Klant zijn klantgegevens moeten invullen en een eventuele promotiecode moeten toevoegen. Tijdens de bestelprocedure kan de Klant steeds het detail van de bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten aanpassen alvorens hij de bestelling plaatst.

 Door op “Bestelling plaatsen” te klikken, plaatst de Klant een bindende bestelling voor de goederen in de winkelmand en komt een Overeenkomst tot stand. Door op “Bestelling plaatsen” te klikken, gaat de Klant ook de verplichting aan deze goederen te betalen. De Klant moet een betaalmethode kiezen en heeft normaal gezien de keuze tussen volgende betaalmethoden:

 • Bancontact
 • Mastercard / Visa / Maestro
 • via overschrijving

Nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst en, zal de Klant van Nirolux een bevestiging van zijn bestelling ontvangen per e-mail.

Door op “Offerte bewaren” te klikken, verkrijgt de Klant een vrijblijvend Aanbod. Dit vrijblijvend Aanbod kan binnen de geldigheidsduur worden omgezet in een bindende bestelling. Na omzetting komt een Overeenkomst tot stand.

Nirolux is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Indien goederen zijn uitgeput in voorraad, zal Nirolux de Klant onverwijld elke betaling die de Klant heeft gedaan, terugbetalen. Nirolux kan niet gedwongen worden om het bestelde goed ergens anders in te kopen. 

 

Artikel 6: Levering en uitvoering van de Overeenkomst

Goederen besteld bij Nirolux worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld, worden deze goederen niet afzonderlijk geleverd.

Een bestelling kan opgehaald worden op de uitbatingszetel van Nirolux gelegen te 8730 Beernem, Wellingstraat 109. Het ophalen van een bestelling op de zetel is gratis en de goedkoopste standaard levering. Nirolux brengt de Klant per e-mail op de hoogte van zodra de goederen kunnen worden opgehaald. Bij ophaling van betongoederen dient de Klant zelf te laden en is het aangewezen om met minstens twee (2) personen aanwezig te zijn. Bij ophaling van andere goederen wordt de Klant gevraagd mee te helpen met de magazijnier waar nodig.

Als wij u van dienst zijn, met o.a. helpen (huur)goederen naar uw voertuig brengen of laden/lossen, dan wordt dit als een extra vrijblijvende service aanzien. Dit is enkel op de strikte voorwaarde dat we hierbij nooit verantwoordelijk geacht worden voor enige schade aan product, voertuig of persoon of overige. Alle verantwoordelijkheid blijft steeds bij de klant liggen. Bij vragen kunt u zich steeds tot de directie richten.

 

Een bestelling kan ook geleverd worden op het leveringsadres dat de Klant bij het plaatsen van zijn bestelling invulde. De goederen worden slechts éénmaal aangeboden op het leveringsadres.

Daarbij gebeurt de levering:

 • van kleine goederen hoofdzakelijk door koerierdiensten zoals GLS en DPD;
 • van grote goederen of goederen die op pallet liggen via distributietransport : Dergelijke leveringen gebeuren standaard met een oplegger (ongeveer 13,6 meter lang en 4 meter hoog). Indien het leveringsadres niet kan worden bereikt met een dergelijke oplegger dan dient de Klant dit te melden aan Nirolux voor Agrodieren via e-mail info@agrodieren.be en voor Tools&Co via e-mail info@toolsandco.be met vermelding van de ordergegevens, het GSM-nummer van de Klant en de reden van de toegangsproblemen.  

 

De distributietransporteur zal steeds de goederen zo dicht als mogelijk bij het leveringsadres proberen te lossen. Indien de Klant bij de bestelling verklaarde over een heftruck of een verreiker te beschikken, moet deze ook effectief aanwezig zijn wanneer de goederen worden gelost/geladen. Indien de Klant bij de bestelling verklaarde niet over een heftruck of een verreiker te beschikken om de goederen te lossen/laden, dan zal de distributietransporteur de goederen lossen/laden met een transpallet via de laadbrug. Een transpallet kan enkel rijden op een vlakke en verharde ondergrond (vb. beton, klinkers, asfalt,… en dus niet op steenslag, grind of andere oneffen ondergrond en evenmin over verhogingen zoals borduren).

Nirolux rekent leveringskosten aan, tenzij anders overeengekomen. De leveringskosten zijn terug te vinden op de bestelbon en op de webwinkel in de winkelmand bij “Bereken mijn prijs”. Extra leveringskosten te wijten aan een foutief opgegeven leveringsadres, afwezigheid van de Klant of gebrek aan beloofde heftruck of verreiker zijn ten laste van de Klant. 

Bij ophaling door de Klant of na levering van een bestelling (indien de bestelling moet geleverd worden) zal de Klant van Nirolux een factuur van zijn bestelling ontvangen per e-mail. Deze factuur zal tevens beschikbaar zijn op het portaal van de Klant.  

 

Artikel 7: Leeggoed

Omruiling van leeggoed is enkel mogelijk indien geleverd wordt via distributietransport en indien deze omruiling explictie op de bestelbon of de leveringsbon vermeld staat. Omruiling van leeggoed is dus niet mogelijk indien op de bestelling staat dat levering zal gebeuren door koerierdiensten.

De omruiling gebeurt VERPLICHT op het tijdstip van levering/ophaling. Bij gebrek aan omruiling op het tijdstip van levering/ophaling wordt aan de Klant achteraf het aantal niet geruilde paletten aangerekend.

Enkel de paletten waarbij in de bestelling staat “(omruil pallet)” zijn omruilbaar. Uitzonderingen voor andere type paletten zijn mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nirolux. 

Het aantal paletten dat de Klant ter omruiling wil aanbieden mag in aantal niet meer bedragen dan het aangekochte paletten en moet hetzelfde type paletten zijn.

 

Artikel 8: Garantie en protestverplichting

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een goed of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onmiddellijk op het vervoersdocument van de distributietransporteur worden genoteerd en vervolgens per e-mail worden gemeld aan Nirolux via info@agrodieren.be respectievelijk info@toolsanco.be met vermelding van de ordergegevens, de beschadiging/tekortkoming desgevallend aangevuld met beeldmateriaal. Gebrek aan dergelijk schriftelijk protest, dekt de conformiteit en de zichtbare gebreken.

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de Klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op deze wettelijke garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De aansprakelijkheidsuitsluiting voorzien in artikel 8, eerste lid van deze algemene voorwaarden geldt dan ook niet voor zover de wettelijke garantie van twee jaar tot levering van een consumptiegoed in overeenstemming met de Overeenkomst, zoals bepaald door de artikelen 1649bis tot 1649octies Burgerlijk Wetboek, van toepassing is. In dat geval dient de Klant Nirolux binnen een termijn van twee maanden vanaf de ontdekking ervan op de hoogte te stellen van het gebrek aan overeenstemming. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Na melding van een gebrek, moet de Klant de goederen onverwijld terugzenden of overhandigen aan Nirolux. Voor goederen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, zal Nirolux een terugzendingsdocument aan de Klant bezorgen. De Klant moet dit terugzendingsdocument correct aanwenden. Enkel bij correct gebruik van dit terugzendingsdocument, neemt Nirolux de leveringskost en de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor haar rekening.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten/problemen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Nirolux staat niet in voor de gevolgen van het eten van stalstrooisels.

Er kan geen garantie worden gegeven op de kleur en geur van stalstrooisels, aangezien deze afhankelijk zijn van diverse natuurelementen zoals weeromstandigheden. Er kan evenmin garantie worden gegeven op de natuurlijke werking van materiaal. Kleurverschillen, kleurevoluties,… vallen bijgevolg niet onder garantie. Een houten paal, poort of scherm is een natuurproduct.

Defecten/problemen die zich manifesteren binnen een periode van twee jaar volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden ten aanzien van de Klant die een consument is in de zin van artikel  I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht geacht verborgen gebreken te zijn, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek. Behoudens in geval van bedrog, intentionele fout of grove schuld of wanneer de wet dit dwingend voorschrijft, kan Nirolux in geen geval ten aanzien van de Klant die een onderneming is in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek Economisch Recht gehouden zijn, ongeacht de grondslag, tot een (schade)vergoeding wegens verborgen gebreken die de totale prijs van de Overeenkomst overtreft of tot een schadevergoeding die betrekking heeft op indirect geleden schade (zoals gederfde winst, stijging van de algemene kosten of andere economische, gevolgschade,..).

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van Nirolux tot op het moment van gehele betaling door de Klant, zelfs indien de goederen bewerkt worden. De Klant zal de goederen met zorg behandelen en ze niet doorverkopen, afstaan, in pand geven, uitlenen of er anders over beschikken ten behoeve van een derde, totdat de volledige prijs ervan, met inbegrip van eventuele bijkomende kosten, volledig betaald is.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Indien bij ophaling schade ontstaat aan het bestelde goed of andere goederen van Nirolux door toedoen van de Klant en niet door toedoen van de magazijnier, zal deze schade voor rekening van de Klant zijn. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Nirolux was geboden.

 

Artikel 10: Kortingsacties en promotiecodes

Kortingsacties en promotiecodes kunnen niet worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes. Een kortingsactie of een promotiecode kan slechts éénmaal worden aangewend in het kader van een bestelling en enkel binnen de opgegeven periode. Een kortingsactie of promotiecode moet in elk geval worden aangewend vooraleer de bestelling is afgerond.

Nirolux kan een minimale aankoopwaarde opleggen voor het gebruik van kortingsacties en promotiecodes. In elk geval moet de waarde van de goederen minstens gelijk zijn aan de waarde van de kortingsactie of de promotiecode.

Procentuele kortingsacties kunnen niet gecumuleerd worden met andere kortingsacties of promotiecodes.

Promotiecodes zijn niet van toepassing op reeds afgeprijsde goederen. 

 

Artikel 11: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument goederen online aankopen bij Nirolux. Er is geen herroepingsrecht voor (online) aankopen indien de Klant een onderneming is in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek Economisch Recht.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Nirolux via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per post aan het adres te 8730 Beernem, Wellingstraat 109 (België) of per e-mail info@agrodieren.be respectievelijk info@toolsandco.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De Klant kan eveneens antwoorden op de e-mail waarin zijn bestelling werd bevestigd, met vermelding van zijn voor- en achternaam, zijn adres, de ordergegevens en de besteldatum.  

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen aan Nirolux heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Nirolux. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde goed op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Nirolux zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De schadevergoeding voor waardevermindering zal dan in mindering worden gebracht van het terug te betalen bedrag.

Enkel goederen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de Overeenkomst herroept, zal Nirolux alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Nirolux op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen. Nirolux heeft evenwel het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Nirolux geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. De goedkoopste standaard levering is de afhaling op de zetel van Nirolux.

Nirolux betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht bij de Klant.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen;
 • de levering van verzegelde goederen, die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. 

 

 

Artikel 12: Klantendienst

De klantendienst van Nirolux is bereikbaar op het telefoonnummer +32 50 84 12 00, via e-mail op info@agrodieren.be respectievelijk info@toolsandco.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 13: Betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Nirolux beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 euro per factuur.

Betalingen die de Klant aan Nirolux verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

In het geval Nirolux in gebreke blijft eventueel aan de Klant verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn terug te storten, heeft de Klant recht op gelijkwaardige wettelijke intresten te rekenen vijftien (15) werkdagen na het ogenblik dat Nirolux schriftelijk op de hoogte werd gebracht van het rekeningnummer van de Klant.

Eventuele betwistingen van facturen dienen binnen de acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Er worden bij contante betalingen geen kortingen toegestaan.

 

Artikel 14: Geldigheidsclausule en splitsbaarheid

De ongeldigheid, om welke reden ook, van een der bepalingen van deze algemene voorwaarden beïnvloeden de geldigheid van alle overige clausules niet.

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht.

In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Het nalaten op gelijk welk moment door Nirolux om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Nirolux en de Klant is het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brugge en het Hof van Beroep te Gent bevoegd, onverminderd het recht van Nirolux om de Klant voor elke andere Rechtbank te dagen die krachtens artikel 624 1°, 2° en 4° Gerechtelijk Wetboek bevoegd is.

 

Artikel 16: Privacy


 De verantwoordelijke voor de privacy en verwerking van persoonsgegevens, Nirolux respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens alsook de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden verleent de Klant toestemming om, in het kader van de gebruiksdoeleinden, -vormen en – middelen zoals deze vermeld staan in de privacyverklaring, de persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken die in verband met het gebruik van de website verstrekt of verzameld worden.

 De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de gesloten Overeenkomst, het verwerken van de bestelling en betaling, de administratie van het klantenbestand, het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden, het nakomen van de wettelijke en fiscale en/of boekhoudkundige verplichtingen van Nirolux. Nirolux houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Nirolux, Wellingstraat 109 te 8730 Beernem, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 Indien de Klant dit wenst zullen zijn persoonsgegevens op zijn uitdrukkelijk schriftelijk verzoek (gericht aan Nirolux, Wellingstraat 109 te 8730 Beernem) met bijgevoegd een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) verwijderd worden, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke regels (o.m. fiscale en/of boekhoudkundige verplichtingen van Nirolux) of een doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van Nirolux (conform de bepalingen van artikel 17 AVG).

 In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Nirolux, Wellingstraat 109 te 8730 Beernem (privacy@agrodieren.be of privacy@toolsandco.be). De Klant kan zich eveneens uitschrijven voor nieuwsbrieven via een afmeldlink in de e-mail waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd.

 Nirolux behandelt de persoonsgegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, behoudens indien dit juridisch of wettelijk noodzakelijk is. In ieder geval zullen de gegevens enkel worden doorgegeven aan ontvangers die binnen de EU gevestigd zijn. Intern zal alleen aan die medewerkers toegang tot de persoonsgegevens worden verleend, die de toegang nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens bewaard worden.

 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het wachtwoord van de Klant wordt gecodeerd opgeslagen. Nirolux heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant. De Klant draagt bovendien de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan Nirolux bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij / zij de persoonsgegevens overgemaakte heeft, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij / zij van Nirolux en haar medewerkers zou ontvangen.

 De Klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

 Indien de Klant vragen heeft over deze privacy verklaring, kan de Klant Nirolux contacteren op het telefoonnummer +32 50 84 12 00.

Artikel 17: Gebruik van cookies


 Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer van de Klant of op het mobiel apparaat van de Klant geplaatst wordt wanneer de Klant een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 De website van Nirolux maakt gebruik van ‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de Klant bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan of nog een vooraf ingevuld formulier met data van de Klant van vorige bezoeken.

 De website van Nirolux maakt ook gebruik van ‘Third Party cookies’, dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

 De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de Klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan de Klant doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De Klant dient er wel rekening mee te houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet gebruikt kunnen worden.

 Door gebruik te maken van de website van Nirolux, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies.

 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 Aan: Nirolux NV, Wellingstraat 109 te 8730 Beernem

 Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

 Adres consument(en) :

 Handtekening van consument(en):

 Datum :

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Download dit document hier